Kimyager Kimdir?

Kimyager Kimdir?Kimyager Kimdir? Kimyager, maddeyi atom ve molekül düzeyinde inceleyen, tanımlayan, üretebilen ve değiştirebilen, mesleğiyle ilgili kamu, özel ve hizmet sektörü ile endüstri dallarının işletme ve laboratuvarlarında çalışan, araştıran, işletmeye girecek her türlü hammadde ve işletmede oluşan ürün ve ara ürünlerin kalite kontrolünü yapan, üretimde karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik yöntemler geliştirebilen, işletmenin akışına katkı sağlayan ve üretimin daha ekonomik gerçekleşmesine yönelik çözümler üretmek üzere laboratuvar ya da pilot tesis düzeyinde AR-GE çalışması ve yenilikçilik (inovasyon) yapabilecek nitelikte kimya üzerine 4 yıllık üniversite öğrenimi sonucunda diploma almaya hak kazanan teknik elemandır.

Kimyagerlik Eğitimi

Kimyagerlik öğrencileri, üniversitelerin Fen yada Edebiyat Fakülteleri’nin Kimya Lisans Bölümlerinden; organik kimya, anorganik kimya, analitik kimya, biyokimya, fizikokimya ve endüstriyel kimya gibi kimya bilimi konularında ileri düzeyde eğitim alarak mezun olurlar. Kimyagerlik programında eğitim süresi 4 yıl olup maddelerin kimyasal nitelikleri, molekül yapıları ve bunların değişim ilkeleri ile her cins kimyasal örneğin analizi konularında eğitim verilir.

Kimyagerin Çalışma Alanları

Çeşitli maddelerin yapılarını araştıran ve insanların yararına istenilen özellikte saf ya da karışım halinde maddeler üreten kimyagerler; ilaç, deterjan, yapay lifler (polyester, naylon, çeşitli plastik eşyalar vb.), içecek, gübre, boyar madde gibi güncel hayatta yaygın olarak kullanılan tüketim malzemelerinin ilk sentezini gerçekleştirmektedirler. Ar-Ge, kalite kontrol, kalite güvence, üretim, teknik yönetim, sorumlu müdürlük başlıca çalışma sahalarıdır.

Kimya bölümünden mezun olan kimyagerler, aşağıda başlıklar halinde verilen özel veya devlet kuruluşlarında çalışabilirler;

 • Plastik Sanayii
 • İlaç Sanayii
 • Boya Sanayii
 • Petrokimya
 • Metal Sanayii
 • Tekstil Sanayii
 • Seramik Sanayii
 • Çimento Sanayii
 • Deri Sanayii
 • Deterjan ve Sabun Sanayii
 • Gıda Sanayii
 • Kozmetik Sanayii
 • Cam Sanayii
 • Ambalaj ve Kağıt Sanayii
 • Laboratuvar Kimyasalları ve Araç Gereçleri
 • Gıda Analiz Laboratuvarları
 • Su ve Atık Su Analiz Laboratuvarları
 • Çevre Analiz Laboratuvarları
 • Biyokimya Laboratuvarları
 • Bilimsel Araştırma Merkezleri ve Hastane Laboratuvarları
 • Kalite Sertifikasyon Eğitim ve Çevre
 • Danışmanlık Firmaları
 • İş Güvenliği Uzmanlığı
 • Kamu veya özel sektöre ait kimyasal madde üreten ve kullanan endüstri kuruluşlarının AR-GE, kalite kontrol, üretim planlama ve geliştirme bölümleri
 • Kimyasal ürün ve laboratuar cihazları satış ve servis şirketleri

 

Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun

 

KİMYAGERLİK VE KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası                     : 6269

Kabul Tarihi                                : 15/02/1954

Yayımlandığı R.Gazete       : Tarih: 20/02/1954   Sayı: 8639

Yayımlandığı Düstur           : Tertip: 3   Cilt: 35   Sayfa: 404

 

Madde 1

Türkiye’de kimyager, kimya yüksek mühendisi ve kimya mühendisi unvanlarının kullanılması ve bu unvanların verdiği hak ve salahiyetler aşağıda yazılı hükümlere bağlıdır:

a) “Kimyager” unvanını, Türkiye veya yabancı memleketler üniversitelerine bağlı olarak veya üniversite ayarında olup da müstakilen kimyagerlik diploması veren müesseselerden mezun olanlarla bu kimyagerlik diplomasına tekabül eden üniversiteler kimya tahsilini yaparak gereken diplomayı alanlar kullanabilirler.

b) “Kimya yüksek mühendisi” unvanını, Türkiye veya yabancı memleketlerin üniversite veya üniversite ayarında olan yüksek öğretim müesseselerinin kimya mühendisliği zümresi mezunları kullanabilirler.

c) “Kimya mühendisi” unvanını, üniversite ayarında olmayıp teknik ve mesleki öğretim yapan müesseselerin kimya mühendisliği zümresi mezunları kullanabilirler.

Madde 2

1 inci maddenin a, b ve c fıkralarında zikrolunan diplomalardan birini haiz olmayanlar Türkiye’de (Kimyager), (Kimya yüksek mühendisi) ve (Kimya mühendisi) unvanlariyle istihdam olunamazlar ve bu unvanlarla sanat icra edemeyecekleri gibi imza da atamazlar.

Madde 3

Yabancı memleketlerden diplomalı kimyager, kimya yüksek mühendisi ve kimya mühendisleri unvanlarını kullanabilmeleri için üniversite profesörlerinden mürekkep bir jüri huzurunda, ilmi hüviyetlerini ispat ve diplomalarının muadeletlerini Milli Eğitim Vekâletine tasdik ettirmeye mecburdurlar.

Madde 4

Kimyagerler, kimya yüksek mühendisleri her türlü mesleki, gıdai tahlil ve müstahzarat laboratuvarları ve kimya ile ilgili sair tesisleri kurabilir ve mesul müdürlüklerini deruhde edebilirler.

Kimya mühendisleri imalathane açabilir, fabrika kurabilir ve mesuliyetleri altında idare edebilirler.

Madde 5

1 inci maddede yazılı unvanları almış olanlardan Devlet ve müesseseleriyle yarı resmi teşekküllerde vazife almış olanlar mesai saatleri dışında mesleki sahada serbest çalışabilirler.

Madde 6

Sınai işlerden hangilerinin bu kanunun 1 inci maddesinde zikredilenlerden birer mesul müdür bulundurmaya mecbur olduğu Ekonomi ve Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma ve İşletmeler Vekaletlerince müştereken tanzim edilecek bir talimatnamede zikredilir.

Madde 7 – (Değişik: 23/1/2008-5728/174 md.)

Bu Kanunun 2 nci maddesine aykırı hareket edenler altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 1 inci maddede mezkur diplomaları almış olmayanları bu unvanlarla çalıştıranlar da aynı ceza ile cezalandırılır.

Geçici Madde 1 – (6269 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup tesetsül için numaralandırılmıştır.)

Bu kanunun neşri tarihinden evvel usulü dairesinde kimyager unvanını iktisap etmiş olanların hakkı mahfuzdur.

Madde 8

Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer

Madde 9

Bu kanunun hükümlerini İcra Vekilleri Heyeti yürütür.

6269 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

Değiştiren Kanun                 6269 Sayılı Kanunun değişen maddeleri           Yürürlüğe giriş tarihi

5728                                               7                                                                                                 08.02.2008


Kaynaklar: